Status februar 2017

Arbeidet med Soga om Sogn og Fjordane nærmar seg no slutten. Manuskripta til dei fire banda vart fagfellevurderte, ferdigstilte av forfattarane og språkvaska i 2016. Register til banda er òg utarbeidde. Biletarbeidet nærmar seg slutten, og det ligg føre prøvelayout av eit utval sider. Utover vineren og våren vil forfattarane gjere seg ferdig med bilettekstane, og diagram og kart er under utforming i Fagbokforlaget. Kvart av banda vil ha kring 200 illustrasjonar. Dei fire banda vil bli lanserte samla hausten 2017. Me kjem tilbake til dato og detaljar.

Prosjektmedarbeidarane har i åra 2012-2016 stått bak kring 80 publikasjonar (artiklar, kronikkar, føredrag, intervju), sjå fullstendig liste i Cristin.